Friday, January 31, 2014

Ilam
यस पटक ईलाम भ्रमणमा केही क्षणहरु यसरी सँकलन गरें  :)