Thursday, September 4, 2014

Days in Copenhagen



गर्मियामको रमाइलो 


गल्ली 


प्रतीबिम्ब 




घाम छाया 


साइकल र रङ 


चन्द्रमा 



शहर रहर 




साँझ 


मग्न 


उडान 


पुल 


छाया 


गोधुली रङ र परी 


जीवनका रङ 


नेपाली माया 


बुद्दु र बुद्ध 


आकाश छुने रहर 


अनेकतामा एकता 


रङिन सहर - म जस्तै 

No comments:

Post a Comment